1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partneró
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Niniejsze zasady dotyczące ochrony danych osobowych mają na celu wyjaśnić i uregulować zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych osób odwiedzających stronę www.modaltoconcept.pl  z tej witryny i dokonujących zakupów w Sklepie modaltoconcept.pl  prowadzonym przez Modalto Polska Marcin Plichta . Państwa zamówienie, dane osobowe i informacje o płatnościach chronione są przez techniczne systemy bezpieczeństwa i dodatkowe procesy uprawniające. Dotyczy to zarówno transferu danych, jak i ich zapisywania na naszych serwerach.

Administratorem danych pobieranych od Państwa jest firma SLOW FORM Marcin Plichta  z siedzibą w Warszawie, ul.Wędrowców 18A/8 , 02-830 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców CEIDG, prowadzonym pod numerem NIP: 9511997269

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).
W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

I. Podstawa prawna przetwarzania danych

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu:
  • rejestracji konta w serwisie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Użytkownika na przetwarzanie tych danych, Wspomniana zgoda potwierdzana jest poprzez akceptację treści warunków korzystania z serwisu,
  • realizacji zamówień produktu/usługi, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia Umowy (np. złożenie Zamówienia) i konieczność realizacji Umowy przez Administratora na rzecz danego Użytkownika. Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści warunków korzystanie z serwisu,
  • dokonania rozliczeń wynikających z umowy z klientem jest art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,
  • niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów Administratora w tym prowadzenia działań marketingowych i kampanii reklamowych produktów lub usług Administratora drogą elektroniczną lub telefoniczną na podstawie odrębnej wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Użytkownika na przetwarzanie tych danych udzielana przez formularze umieszczone na stronie serwisu,
 2. Administrator przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników oraz zbierane automatycznie dane na temat sposobu korzystania z Serwisu (w tym narzędzi użytych do korzystania z Serwisu) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Serwisu i oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 3. Dane osobowe podawane dobrowolnie przez Użytkownika nie są łączone ze zbieranymi automatycznie danymi na temat sposobu korzystania przez tego Użytkownika z Serwisu. Administrator informuje, że ze względów technicznych czasami może dojść do takiego połączenia, jednakże w takiej sytuacji tak połączone dane będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Serwisu i oraz w celu tworzenia statystyk na wew. potrzeby Administratora.
 4. Za odrębnie wyrażonymi zgodami Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na temat Usług Administratora. Użytkownik ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną lub zaprzestania wykorzystywania jego numeru telefonu do celów marketingu bezpośredniego.
 5. Dane przetwarzane dla celów Rejestracji w serwisie będą przetwarzane do czasu ewentualnego usunięcia konta serwisowego (czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych).
 6. Dane przetwarzane w związku ze składaniem zamówień i zawieraniem Umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów.
 7. Dane przetwarzane w celach marketingowych Spółki drogą elektroniczną lub telefoniczną będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód.
 8. Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.
 9. Dane osobowe dla celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.
 10. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia umowy.

II. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

 1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie  lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:
  • zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
  • w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (,,ograniczenie celu’’);
  • adekwatnie, stosownie oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
  • prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane („prawidłowość”);
  • w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. („ograniczenie przechowywania”);
  • w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).withdraw cookie allowance here
 3. Użytkownik podaje następujące dane osobowe:
  • w procesie rejestracji w Serwisie: adres e-mail, imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu.
  • w trakcie dokonywania zakupów produktów lub usług dostępnych w Serwisie: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, dane o zamówionych towarach w celu zawarcia i późniejszej realizacji Umowy. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora w celu przyjmowania zamówień, realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Użytkownika.
 4. Użytkownik może również nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku Administrator nie będzie w stanie wykonać Umowy. W związku z charakterem niektórych towarów lub usług dostępnych w Serwisie, Użytkownik może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych wskazany będzie na odpowiednich stronach Serwisu.
 5. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:
  • zakładanie konta Użytkownika w Sklepie
  • składanie zamówień
  • zawarcie i realizacja Umowy
  • rozliczenia sprzedaży, ewentualnych reklamacji i archiwizacji
  • bieżący kontakt związany ze złożonymi zamówieniami lub zawartymi Umowami,
  • realizacji działań marketingowych własnych produktów i usług (w formie elektronicznej lub telefonicznej), za odrębnie wyrażoną zgodą Użytkownika
  • realizacji działań marketingowych produktów i usług partnera Administratora (w formie elektronicznej lub telefonicznej), za odrębnie wyrażoną zgodą Użytkownika
  • budowanie i realizacja rankingów przy akceptacji regulaminu danego wydarzenia
  • realizacja konkursów przy akceptacji regulaminu danego wydarzenia
  • przygotowanie i realizacja konferencji i szkoleń przy akceptacji regulaminu danego wydarzenia
 6. Dane osobowe na tej stronie pobierane są tylko w technicznie koniecznym zakresie. W żadnym wypadku pobrane dane nie są sprzedawane ani przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane w niniejszym dokumencie.
 7. Możliwi odbiorcy danych osobowych Użytkowników:
  • pracownicy i współpracownicy Administratora,
  • podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,
  • w przypadku Użytkownika, który korzysta w serwisie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator    udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie, bezpośrednio realizującym na rzecz Administratora zawartą z Użytkownikiem Umowę, więc wyłącznie w celu należytej   realizacji takiej Umowy,
  • firmy bądź osoby na podstawie odpowiednich umów tj. umowy powierzenia danych m.in. w celu ich archiwizacji, niszczenia,  przechowywania, dostarczania, realizacji usług handlowych dla utrzymania relacji z Użytkownikami w imieniu Administratora lub partnerów handlowych Administratora.

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Administrator zapewnia Użytkownikowi na jego życzenie szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich przekazania. Ponadto, w tym trybie Administrator zapewnia także dostęp do aktualnej i szczegółowej informacji o wykorzystanych lub udostępnianych przez Administratora środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych przez Użytkownika drogą elektroniczną.

III. Newsletter i inne informacje handlowe

 1. ModaltoConcept.pl  dzięki naszemu Newsletterowi oraz innego rodzaju informacjom handlowym poprzez e-mail mają Państwo regularny dostęp do aktualnych ofert ModaltoConcept.pl .
 2. Nasz Newsletter oraz innego rodzaju informację handlową ModaltoConcept.pl  otrzymają Państwo po wyrażeniu zgody na ich przysłanie na podany przez siebie adres e-mail. Przekazanie adresu e-mail oraz potwierdzenie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej przez kliknięcie w link, który otrzymają Państwo na podany przez siebie adres e-mail, oznacza wyrażenie zgody:
  • na przesyłanie informacji handlowej ModaltoConcept.pl , w tym Newslettera o ModaltoConcept.pl . spółka cywilna
  • na przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanego adresu e-mail przez ModaltoConcept.pl w celach związanych z wysyłką Newslettera ModaltoConcept.pl  i informacji handlowej.
 3. W każdym czasie mają Państwo możliwość dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także rezygnacji z przechowywania Państwa adresu e-mail w celu wysyłki Newslettera i innego rodzaju informacji handlowej ModaltoConcept.pl na pocztę e-mail, nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów. W celu rezygnacji z Newslettera i innego rodzaju informacji handlowej ModaltoConcept.pl przesyłanej na podany adres e-mail prosimy o skorzystanie z odnośnika znajdującego się na końcu każdego Newslettera. Zarejestrowani użytkownicy mogą złożyć rezygnację z Newslettera i innego rodzaju informacji handlowej ModaltoConcept.pl.

IV. Prawa Użytkowników

 1. Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: janki@modaltoconcept.pl
 3. Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Użytkownika nie będą więcej używane do tych celów. Zmianę/uzupełnienie danych osobowych Użytkownik może przeprowadzić w drodze przesłania wniosku e-mail na adres: janki@modaltoconcept.pl
 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosunku do przetwarzania danych przez Administratora Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.